اخراج چند نفر پیرو همکاری با هیئت «تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی»