کی‌روش: ارزش اصلی فیفا این است که سیاست را کنار بگذارد