اسپانیا 3- رونالدو 3/ هت‌تریک رونالدو ایران را صدرنشین گروه مرگ کرد