روسیه ۵- عربستان ۰/ آبروریزی عربستان در افتتاحیه جام جهانی