توضیح رئیس ستاد جام جهانی درباره نفرات اعزامی به روسیه