رییس اسبق بانک مرکزی: گرانی سکه نتیجه سیاستگذاری ارزی غیراصولی است