با گفتگو می‌توان اختلاف آمریکا برسر برجام را حل کرد