حادثه برای فیلمبردار «بی وزنی»: فقط کمی از پوست دستم رفت