چرا فیفا به ماجرای نایکی و تحریم فوتبال ایران ورود نکرد؟