زکات فطره را چه زمانی پرداخت کنیم؟ +نظر مراجع تقلید