برهانی و عنایتی، سرمربیان تیم‌های پایه استقلال شدند