ورزش موجب کاهش تاثیرات ژنتیکی چاقی در زنان مسن می‌شود