منتظری: مردم ایران به این تیم ملی اعتقاد و امید دارند