فدراسیون درباره حضور چه کسانی در روسیه باید توضیح بدهد؟