اهمیت خانواده از منظر امام خمینی (ره) / خانواده در نگاه "روح الله"