حمله صدام،به ایرانی‌ها آموخت نباید توان دفاعی خود را کنار بگذارند