روحانی: بسیاری از گله‌های جوانان، بانوان، اقوام و مذاهب بجاست