توصیه کی‌روش و همکارانش به هواداران جام جهانی ۲۰۱۸