استقرار درمانگاه سیار تأمین اجتماعی در مرقد امام(ره)