تمجید حماس از موضع گیری کویت و روسیه در شورای امنیت