هدف از تحریم افطار رئیس جمهور چیست؟ / فضا سازی سلبریتی ها با رمز تحریم