مذاکره بر اساس دیکته غرب به معنای امضای استعمار کشور است