تصاویر/ دایناسور تیرانوسوروس، 65 میلیون ساله در پاریس!