کولبری که قربانی مین شد: تنها مرز راه نون خوردنمان بود