مصوبه تعیین مکان‌های خاص برای تجمعات به تصویب دولت رسید