لیست بازیکنان مورد نیاز و مازاد پارس جنوبی مشخص شد