موافقان تقسیم کازرون جاده فارس به بوشهر و خوزستان را بستند