صندوق بین المللی پول: به همکاری با «سیف» ادامه می‎دهیم