خاطره احسان علیخانی از گرفتن دستمزد یک ماه در برابر هفت شب کار