وقتی در عراق همه از ورزشگاه 100 هزار نفری می‌پرسند