در جلسه 2 ساعته اعضای شورای شهر با شهردار جدید چه گذشت؟