برانکو: کی‌روش باید درباره دعوت نشدن سیدجلال توضیح دهد