بانک گردشگری، میزبان مدیران روابط عمومی نظام بانکی شد