اگر از مأموران قانون حمایت نشود سنگ روی سنگ بند نمی‌شود