دست و پا زدن روزنامه دولتی در حمایت از جاسوس آمریکا