ادامه تصویربرداری «آسمان هوای باران دارد» در تهران +عکس