گپ و گفتی صمیمانه با سروش صحت: مدیری را عجیب و غریب دوست دارم