خودداری نجفی از پاسخگویی درباره نامه اخیر دادستانی‌