زمان آغاز رزمایش مشترک ارتش در سواحل مکران و دریای عمان