حتی صدام و قذاقی هم حریم شخصی نداشتند / آنچه در برنامه دورهمی گذشت