کنایه نماینده ایران به آمریکا‌یی‌ها در جلسه شورای امنیت