شرط کوروش سلیمانی برای حضور بازیگران سینما در تئاتر/سینمایی‌ها توقعشان را برای دستمزد در تئاتر پایین بیاورند