نماینده آمریکا در سازمان ملل هم از اغتشاشگران حمایت کرد