اظهارات عجیب خواننده همه چی آرومه/ابتذال در موسیقی وجود ندارد