ابطحی: حضور مردم در ۹ دی در تاریخ انقلاب کم سابقه بود