علیرضا کریمی: حاضرم من محروم شوم اما کشتی تعلیق نشود