روحانی:امیدواریم شاهد از بین رفتن پلیدی در دنیا باشیم