تشریح جزئیات پیشنهاد دولت برای حذف یارانه پردرآمدها