برگزاری راهپیمایی محکومیت" اقدام ترامپ در رابطه با فلسطین"