متهم نفتی: کارگزار زنجانی بودم/ هیچ محموله‌‌ای تحویل نگرفتم